SpArcのブロンズシリーズランプは、OEMに相当する品質の画像を提供します。
ハウジング付き電球。
-
対応モデル: 28-056, 28 056, 28-056, 28056, V-121, V121, V-332, V332。
以下のパーツにも対応:パーツ番号:28-056, 28 056, 28-056, 28056, V-121, V121, V-332, V332。